Lucie Vaverková - Zásady ochrany osobních údajů spravovaných advokátem Lucií Vaverkovou

Tento dokument upravuje, jak Mgr. Lucie Vaverková, se sídlem Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1, registrace ČAK: 13623, IČO: 73628085 (dále také „advokát“) nakládá s osobními údaji:

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

Správcem osobních údajů je advokát;

právním základem je smlouva o poskytování právních služeb, zpracování probíhá za účelem poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem;

klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bez nich však nemůže být uzavřena smlouva o právní pomoci a na konkrétní důsledky neposkytnutí údajů bude klient vždy upozorněn;

advokát nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;

advokát zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neutomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování;

pokud je to potřebné pro poskytování plnění, mohou mít k osobním údajům přístup také třetí strany, jako jsou: orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému, další příjemci dle potřeb a pokynů klienta. V takovém případě přijme advokát smluvní, technická a organizační opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v němž bude toto zpracování nezbytné, výhradně v souladu s platnou právní úpravou;

v některých případech zpracovává advokát osobní údaje za účelem dodržování zákonů a dalších právních předpisů, např. za účelem plnění daňových povinností a zákonných povinností. V případech stanovených platnými zákony a jinými předpisy může být advokát povinen zpřístupnit Vaše osobní údaje správním nebo dozorovým orgánům;

doba, po kterou budou osobní údaje správcem uchovávány, je určena důvodem zpracování, osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR);

advokát nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci;

práva klienta: 

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
  • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
  • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Informace musí být poskytnuta bezplatně bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Vždy je třeba ověřit identitu toho, kdo žádost v elektronické formě podal, aby se informace nedostaly neoprávněným osobám (způsob a míra ověření by měly odpovídat kontextu, rozsahu a citlivosti požadované informace). K ověření je možné použít např. telefon nebo SMS klientovi, výjimečně lze požadovat i osobní identifikaci. Pro žádost můžete použít formulář, jehož vzor je na https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/gdpr/vzory_dok/02_zadost_uplatnen...

Vyřizování všech žádostí subjektů údajů musí být v souladu s předpisy o advokacii, tzn. nesmí být ohroženy zásady a principy výkonu advokacie, zejména povinnost mlčenlivosti vyplývající z § 21 zákona o advokacii a další povinnosti vyplývající ze zákona, etického kodexu a dalších kamerálních norem. Vzhledem k šíři advokátní mlčenlivosti přitom advokát nebude v řadě případů moci vyhovět právu subjektu ani částečně, neboť nejenže nebude moci poskytnout konkrétní informace o zpracování, potažmo kopie záznamů, ale ani potvrdit, že nějaké informace zpracovává, anebo identifikovat jejich původ.