Podmínky poskytování právních služeb, informace pro klienty

Podmínky

Podmínky poskytování právních služeb, včetně odměňování za právní služby se obecně řídí zákonem o advokacii (zák. č. 85/1996 Sb., v platném znění) a advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., v platném znění). Na základě uvedených právních předpisů je možné sjednat odměnu za poskytnutí právních služeb jako smluvní, není-li odměna mezi advokátem a klientem takto sjednána, uplatní se ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.

Preferujeme smluvní odměnu za poskytované právní služby, přičemž při jejím sjednávání vždy přihlížíme k individuálním potřebám klienta a k předpokládané složitosti dané kauzy. Odměna za poskytování našich služeb je obvykle sjednána jako hodinová sazba, kdy je klientovi účtována dohodnutá částka za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Celková částka za poskytnuté služby je obvykle klientovi fakturována každý kalendářní měsíc nebo po skončení dané kauzy, dle vzájemné dohody. Obvyklá hodinová sazba se podle složitosti kauzy pohybuje v rozmezí od 2.500,- Kč do 4.000,- Kč za hodinu (částka je uvedena bez DPH).

Podmínky ukončení: advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět v případě, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, nebo pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů, nebo nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán a dále v dalších případech dle obecně závazných právních předpisů, klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu; výpověď nabývá účinnosti doručením výpovědi advokátovi.

Pro spotřebitele

Upozorňujeme, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Dále upozorňujeme, že na žádost spotřebitele je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, nesmí využívat pro tuto komunikaci telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.