Odkrytí skutečného majitele podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ukládá vybranému dodavateli před uzavřením smlouvy sdělit na výzvu zadavateli identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a doklady, z nichž vyplývá vztah takových osob k dodavateli.

Tento požadavek musí zadavatel uvést již v zadávací dokumentaci, vybraný dodavatel však aktuální doklady předkládá až na základě výzvy, nelze jej požadovat již v rámci nabídek.

Skutečný majitel je zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“) definován jako fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

U obchodní korporace je skutečným majitelem fyzická osoba,

  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá takovou osobu,
  • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích.

U obchodních korporací se zahraniční majetkovou účastí není snadné požadavek prokázat majetkovou strukturu prostřednictvím dokladů – zákon o zadávání veřejných zakázek demonstrativně určuje, že těmito doklady mohou být výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku nebo společenská smlouvy, zakladatelská listina nebo stanovy.

Čestné prohlášení dokladem není, a to ani v případě, že je sepsáno ve formě notářského zápisu dle předpisů jurisdikce, které obchodní korporace podléhá.

Metodický pokyn FAÚ (Finančně analytického útvaru MF ČR č. 3 ze dne 29. 10. 2013) stanoví, že při zjišťování skutečného majitele by se mělo vycházet z nezávislých zdrojů, jako jsou např. veřejné rejstříky, z listin jako jsou výroční zprávy či zápisy z jednání orgánů či z dokumentů o rozdělení zisku apod. tak, aby byla majetková struktura obchodní korporace rozkryta natolik, dokud nebude identifikována fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

Od 1. 1. 2018 budou skuteční majitelé evidování v neveřejné evidenci skutečných majitelů vedené rejstříkovými soudy.