Zaknihování akcií – pochybný institut zákona o zadávání veřejných zakázek

Od října 2016 může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány zaknihované akcie. Už tato podmínka je v zákoně nešťastně formulovaná jako možnost, transparentní a nediskriminační však je jedině výklad, že zadavatel má povinnost takového účastníka vyloučit. Zadavatel bude postupovat tak, že u vítěze veřejné zakázky ověří, zda podmínku zaknihování plní (s výjimkou zahraničních dodavatelů, kde se uplatní zvláštní postup), a – bude-li naplněn důvod – jej vyloučí.

Transparentnost zadávání veřejných zakázek pak vyplývá z toho, že účastníci Centrálního depozitáře cenných papírů CDCP (tedy hlavně banky a obchodníci s CP) podle AML (zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) identifikují a získané údaje archivují, a to až do konečného beneficiáře, jehož lze dohledat za účelem postihu jeho případného protiprávního jednání souvisejícího s veřejnou zakázkou.

Uchazeči o veřejnou zakázku tedy sice svého konečného vlastníka při podání nabídky zadavateli nesdělují, podle § 104 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek jej však musí vybraný dodavatel, tedy vítěz veřejné zakázky, identifikovat, a to dokladem (ne jen čestným prohlášením).

Akcionáře změna mohla potěšit kvůli zvýšení transparentnosti a omezení rizika zašantročení listinných akcií, komplikace však proces prodražují:

  • stanovy mění kvalifikovaná většina akcionářů a sepisuje se o ní notářský zápis,
  • přeměna akcií se zveřejňuje v Obchodním věstníku,
  • oznámení je nutné poslat akcionářům, kteří ve lhůtě musí založit své majetkové účty a akcie odevzdat,
  • až pak společnost žádá CDCP o přidělení ISIN, uzavře smlouvu o vedení evidence a uloží CDCP zaknihované akcie připsat na majetkové účty akcionářů.

Jak uchazeč o veřejnou zakázku zaknihování prokazuje v nabídce? Zaknihování se neuvádí v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní rozvoj; výpis z obchodního rejstříku nestačí, protože zápis změny stanov a formy akcií je teprve prvním krokem procesu zaknihování, který trvá nejméně několik týdnů. Zadavateli tedy nezbývá než skutečnosti ověřovat na webu CDCP.

Proces pro vás zařídíme: zorganizujeme valnou hromadu, zápis do OR, připravíme majetkové účty a smlouvy s CDCP – všechno transparentně, efektivně, za dodržení compliance pravidel i AML.