Záruka uchazeč o veřejnou zakázku – může za dodavatele peněžitou jistotu složit subdodavatel?

Záruka uchazeč o veřejnou zakázku – může za dodavatele peněžitou jistotu složit subdodavatel?

Jistotu vyžaduje téměř každý zadavatel veřejné zakázky, a to jak podle zákona č. 187/2006 Sb., o veřejných zakázkách („starý zákon“), tak podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („nový zákon“).

Zadavatel peněžitou jistotu složenou třetí osobou uznat nemůže (nedovolil-li to výslovně v zadávací dokumentaci); logika je přitom jednoduchá: občanský zákoník umožňuje plnit za jiného a věřitel takové plnění musí přijmout (k tomu, aby bylo za dlužníka plněno třetí osobou, není souhlas věřitele třeba), ale v případě peněžité záruky je situace jiná – částka peněžité záruky totiž není plněním, ale příslibem. Poddodavatel (subodavatel, subcontractor) by záruku skládal namísto dodavatele k zajištění závazku dodavatele (prime contractor), zadavatel by se tak dostal do komplikovaného postavení, kdyby chtěl na složenou částku „sáhnout“, uspokojit z ní své pohledávky za dodavatelem.

Zadavatel nemá právo zkoumat obsah smluvního ujednání (smlouva o subdodávce, teaming agreement), podle kterého by se mohl hojit na osobě, která záruku poskytla.

V zadávací dokumentaci tento výklad nenajdete, opírá se doslovnou formulaci „dodavatel...složí záruku“. Shodně rozhodoval olomoucký Vrchní soud v judikátu VS v Olomouci 2A 8/99. 

Požadavek jistoty přitom není ekonomickým kritériem, nelze se tedy opírat o právo poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, dokládaný obsahem písemného závazku jiné osoby, jejíž odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Bankovní záruka i pojištění záruky, tedy další možnosti, jak jistotu složit, uvedený problém nepřinášejí, protože v záruční listině je přesně uvedeno, za jaké podmínky (pochybení uchazeče) bude peněžní ústav za dodavatele plnit.

Na veřejné zakázky se specializujeme už patnáct let. Pomůžeme posoudit kvalifikační kritéria a včas se bránit proti netransparentnímu a diskriminačnímu postupu, strávíme s vámi noc při kompletování a kontrole nabídky, ověříme vaše podpisy u vás i na poslední chvíli, dohlédneme za vás na otevírání obálek, využijeme všechny lhůty a zákonné postupy, najdeme skryté pasti v požadavcích zadavatele na vysvětlení a doplnění nabídky, podáme námitky, pomůžeme rozhodnout, zda se domáhat zrušení veřejné zakázky, zastoupíme vás v řízení o návrhu na zahájení řízení u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a u soudu.